PETICE

„NE! zrušení dětského hřiště u konečné tramvaje na Barrandově

a zastavění pozemku“

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

 

Adresáti:

Zastupitelstvo městské části Praha 5, Nám. 14. Října 1381/4, 150 22 Praha 5                                                                            

Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

 

Vážené dámy, vážení pánové,

na pozemcích mezi Trnkovým náměstím a konečnou zastávkou tramvaje Sídliště Barrandov[1] podle nové územní studie  definující významné rozšíření zástavby na Barrandově[2] má být zrušeno velké dětské hřiště, přilehlá zatravněná plocha    a část komunikace Werichova, která má být posunuta na území stávajícího parkoviště u smyčky tramvaje. Přestože pozemek je vlastněn městem a v územním plánu je evidován jako veřejná vybavenost, studie ho chce nechat zastavět developery.

Místo dětského hřiště a přilehlé parcely je plánována výstavba objemného 6-ti patrového administrativního objektu s obchody o rozměrech cca 95x48m, tedy se zastavěnou plochou 4520 m2! Rozlohou a zastavěností plochy plánovaná budova výrazně převyšuje nejen stávající zástavbu, ale i další plánované stavby v lokalitě v rámci dané územní studie.

 

Foto naleznete zde: http://hristebarrandov.rajce.idnes.cz/Hriste_Barrandov/

 

Se zrušením dětského hřiště nesouhlasíme z těchto důvodů:

 

1.       Strategická poloha hřiště z hlediska aktivit pro děti a jejich rodiče – hřiště je v těsné blízkosti základní školy, knihovny, Kulturního a rodinného centra Barrandov, školek, jazykové školy, samoobsluhy, cukrárny a zastávky tramvaje, je tedy hojně navštěvováno. Významnou roli hraje i jeho poloha hned u Trnkova náměstí, které je zejména v teplých dnech centrem aktivit pro malé i velké.

 

2.       Pozemek patří magistrátu, tedy by měl být využit primárně pro veřejnou vybavenost, zeleň apod. – nikoliv pro development a generování zisků pro soukromé subjekty. Umístěním v těsné blízkosti Trnkova náměstí pozemek vhodně doplňuje potřeby občanů pro funkce shledávání, trávení volného času a odpočinku. Zároveň kompenzuje nedostatek zeleně na náměstí. Místo zrušení hřiště by naopak bylo vítané a smysluplné rozšířit na daném pozemku veřejnou vybavenost i pro dospělé, např. park s posezením pod stromy či plochy pro sportovní vyžití.

 

3.       Charakter hřiště je mimořádně vhodný nejen pro malé děti, ale i pro školáky – na rozdíl od většiny běžných hřišť v okolí jsou zde i velké prolézačky s pískovým pokladem a vysoká lanová šplhací pyramida, díky čemuž je hřiště hojně využíváno i staršími dětmi např. na jejich cestě ze základní školy V Remízku.

 

4.       Likvidace vzrostlých stromů – hřiště je lemováno vzrostlými stromy, které poskytují ideální poměr slunných a zastíněných ploch v letních dnech. Tyto stromy by kvůli výstavbě objektu musely být vykáceny.

 

5.       Maření nedávné investice daňových poplatníků na výstavbu hřiště – hřiště bylo vystavěno městem z peněz daňových poplatníků nedávno (před 8-mi lety), náklady činily přes 1 mil. Kč. Je tedy nekoncepční hřiště zrušit a měnit účel využití pozemku.

 

6.       Plánovaná budova je v nesouladu se stávajícím územním plánem a s charakterem okolní zástavby, je mnohem objemnější - studie počítá se změnou stávajícího územního plánu, kde má dojít ke změně funkčního využití parcely „veřejná vybavenost“ na „smíšené využití“. Navíc je zde zamýšlen vyšší koeficient zastavěnosti (SV-I), než je ve stávající okolní zástavbě i v další nově plánované výstavbě v okolí dle stejné územní studie. Prakticky by to znamenalo vyšší „nahuštění“ zástavby v poměru k velikosti pozemku, než mají nejen okolní byty na Trnkově náměstí, ale i např. Kaskády III či nově stavěné Výhledy Barrandov u ulice vedoucí do Holyně.

 

7.       Riziko dalšího navýšení plánované budovy při výstavbě oproti studii – pokud by na pozemku hřiště došlo změnou územního plánu ke schválení smíšené funkce s koeficientem zastavěnosti SV-I, soukromý investor by mohl na pozemku postavit budovu mnohem vyšší než udává současná studie (studií udávaná výška 5+1 podlaží není zavazující). Vzhledem k tomu, že pozemek je ve svahu a patra zapuštěná více než pouhých 80 cm pod horní úroveň terénu se nepočítají do nadzemní podlažní plochy, ve výsledku by tedy na tomto místě mohlo jít legitimně postavit budovu odhadem o 2 podlaží vyšší, tj. při pohledu od tramvaje by se jednalo o 8 pater. Zároveň pokud by došlo ke snížení výměry celkové zastavěné plochy, bylo by možné koeficient SV-I vytěžit navýšením budovy o další patra.

 

8.       Nedostatečný odstup od stávající zástavby – plánovaná budova je umístěna cca 18 m od stávajících domů na Trnkově náměstí. Jedná se o velmi necitlivý zásah do stávající zástavby, který je v rozporu nejen s charakterem zástavby na okraji města, ale i s výchozím principem návrhu rozvoje celého sídliště, který deklaruje autor územní studie. Tvůrci studie uvádí, že při návrhu nové výstavby vycházeli z poměru výška budov versus uliční prostor 2:3. Jelikož výška budov na Trnkově náměstí je cca 24 m, nejbližší nová stavba by tedy měla být vzdálená minimálně 36 m - tedy dvojnásobně, než je nyní plánováno na tomto pozemku ve studii.

 

9.       Znehodnocení investic stávajících obyvatel – lidé při pořizování bydlení v blízkosti hřiště vycházeli z platného územního plánu, který představuje právní jistotu při pořizování investic. Pokud dojde ke změně územního plánu v neprospěch stávajících majitelů nemovitostí, dochází tím k přímému dotčení a poškození jejich majetkových práv. Taková situace by nastala v případě výstavby plánovaného administrativního objektu na základě změny územního plánu formou transformace pozemku veřejné vybavenosti na smíšenou funkci s vysokým koeficientem zastavěnosti. Tato změna by způsobila přímé snížení tržní hodnoty stávajících bytů u vjezdu na Trnkovo náměstí – byty s výhledem do prostoru nad dětským hřištěm a vzrostlých stromů jsou nepochybně ceněny mnohem více než byty s výhledem „do zdi“. Zároveň by došlo k zastínění slunečního svitu do většiny těchto bytů, což má vedle efektu estetického vliv i na praktickou kvalitu bydlení.

 

10.   Plánovaná změna není v souladu s preferencemi stávajících obyvatel Barrandova – autor územní studie deklaruje, že při jejím zpracování vycházel též ze zájmů stávajících obyvatel Barrandova (dotazníky, petice, veřejné diskuze atd.[3]). Jednoznačnou vůlí obyvatel bylo mj. zachování či navýšení standardu veřejné vybavenosti a neznehodnocování stávající zástavby. Výstavbou budovy místo hřiště a přilehlých travnatých ploch je tedy možná v zájmu budoucích investorů a developerů, avšak v přímém rozporu se zájmy stávajících obyvatel Barrandova.

 

 

Žádáme proto zastupitele městské části Praha 5 a hl. m. Praha o následující:

 

·      Zachování dětského hřiště na parcele p. č. 1798/267, k. ú. Hlubočepy, a zachování celkové výměry této parcely pro veřejnou vybavenost, v souladu se stávajícím územním plánem

·      Zamítnutí navýšení koeficientu zastavěnosti části pozemku vedle hřiště, p. č. 1798/4, k. ú. Hlubočepy, oproti kategorii dle současného územního plánu (tj. zachování koeficientu SV-H)

·      Úprava územní studie a dalších podkladů relevantních pro případné budoucí změny územního plánu dané lokality ve smyslu bodů výše

·      Zvážení rozšíření výměry veřejné vybavenosti na úkor kategorie SV-H pro bydlení na pozemku vedle dětského hřiště (p. č. 1798/4, k. ú. Hlubočepy) a jejich další rozvoj pro účely odpočinku či sportovních a jiných volnočasových aktivit na tomto strategickém místě

 

Děkujeme

                                                                       

 

Bytové družstvo Vodnice

IČ 020 08 777, sídlo Wassermannova 1041/36, 15200 Praha 5 – Hlubočepy

 

Za bytové družstvo Vodnice v záležitosti této petice jednají níže uvedení členové, kteří tvoří petiční výbor:

Ing. Ivana Burešová, Wassermannova 1041/36, 15200 Praha 5 – Hlubočepy

Ing. Pavel Hecht, Wassermannova 1041/36, 15200 Praha 5 – Hlubočepy

Ing. Jan Skácel, Wassermannova 1041/36, 15200 Praha 5 – Hlubočepy

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

 

Kontakt: info@petice-hriste-barrandov.wz.cz

 

Celé znění petice je vyvěšeno na následujícím odkazu: http://petice-hriste-barrandov.wz.cz

Petice je současně vedena elektronickou formou zde: www.facebook.com/hriste.barrandov

 

 

V Praze dne 14. března 2017

 

 

 


 

Podpisový arch k petici

„NE! zrušení dětského hřiště u konečné tramvaje na Barrandově a zastavění pozemku “

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů. Kompletní text petice je umístěn na internetových stránkách http://petice-hriste-barrandov.wz.cz  a na www.facebook.com/hriste.barrandov

 

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (ulice a číslo, město)

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petice vznikla ve spolupráci BD Vodnice a Spolku za lepší Barrandov

Příloha - Listina základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha - zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

(poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

 

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

 

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor.

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

 

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

 

 [1]Pozemek p. č. 1798/267 a přiléhající části pozemku p. č. 1798/4, k. ú. Hlubočepy

[2]„Územní studie Barrandov fáze I“, připravená architektonickým atelierem A69 dle zadání městské části Praha 5, veřejně představená 7.3.2017 na Výboru Územního rozvoje

[3] Iniciativa Názory obyvatel na současný stav území a budoucí využití, petice Barrandov není OFF atd.